Historik

 

Umeå Segelklubb (USS) – en klubb med gamla anor

För en tid sedan skulle ett gammalt hus i Umeå renoveras. I gamla hus är det vanligt att det innanför taperna finns ett lager med uppklistrade gamla tidningar. Så var också fallet denna gång. Två skarpögda medlemmar av vår klubb fick bland dessa tidningar syn på en annons med bokstäverna USS, Umeå Segelklubb, i en tidning som hette Ume-bladet. Det var Dick Olof Bränndström och Bengt Jäderberg som gjorde upptäckten. De begav sig sedan till biblioteket, där dessa gamla tidningar finns bevarade på mikrokort. De hittade en annons från 1893 som rörde USS. Efter detta fick jag förfrågan om jag kunde titta lite mer i gamla Umebladet och kanske hitta lite fler uppgifter om Umeå Segelsällskaps äldsta historia. Detta är vad jag fann!

Fredagen den 26 maj 1882 var följande annons införd i Ume-Bladet. ”De Herrar Båtegare samt andra intresserade, som äro lifade för bildandet av ett Segelsällskap torde sammanträda hos Källarmästar Jonsson Lördagen den 3 juni kl 8 e. m.” Detta sammanträde flyttades sedan till den 11 juni. Fredag den 16 juni 1882 stod följande att läsa i tidningen. ”De personer som Söndagen den 11 Juni beslöto ett segelsällskaps bildande, torde, m.fl. som intressera sig för saken, sammanträda Söndag den 18 juni klockan 7 e. m. å Stadskällaren i och för stadgars uppgörande m. m. ” Fredag den 23 juni 1882 kunde man sedan i Ume-Bladet läsa följande. ”Ett Segelsällskap har bildat sig härstädes. Sällskapets distinctionstecken utgöres av ett blått U midt uti korset å svenska flaggan med unionstecknet samt hwit standert med blå kanter, uti hwilken anbringas bokstäwerna U. S. S. och båtens nummer.” Den nybildade klubben genomförde sedan en eskadersegling i Juli med start från Tjärhovskajen kl 08.

Söndag den 27 augusti ägde den första kappsegligen rum på fjärden mellan Holmsund och Bredskärs lotsplats. Det var dåligt väder med stark sydostlig vind, regn och hög sjö. 11 båtar deltog i kappseglingen men bara 6 kom i mål. Pristagare voro ”Herr S U Westerbergs i Sandwik båt Selma, första priset för seglad tid av 1 tim 12 min och 38 sek; herr Burströms i Umeå båt Falken 2 priset för dito 1 tim och 12 min samt herr J A Walls båt Gif Akt 3:dje priset för d:o 1 tim 13 min och 15 sek. Såsom prisdomare fungerade kaptenerna Grubbström och Bäckman. Efter kappseglingens slut intogs middag i Sandwik. Skålar utbringades bl.a av konsul B Glas.

Nästa år 1883, seglade man återigen en eskadersegling med start från Tjärhofskajen. Den 5 augusti var det så dags för den andra kappseglingen i sällskapets historia. I annonsen för denna kappsegling stod bl a följande att läsa, ”För kappseglingen intresserade, såväl Herrar som Damer, kunna mot afgift af 1 kr. åse densamma från af sällskapet förhyrd ångare, hvilken härifrån afgår kl. 10 f.m.” I sammanfattningen av seglingen stod sedan följande i Ume-Bladet under rubriken Sport. Kappseglingen gynnades av vackert väder och frisk bris, ost till nord. Seglatsen började vid Holmsunds kaj, med denna såsom utgångspunkt, för förlig vind mot en vid Hillskär utsatt prick, och sedan den kringseglats för bidevind till de s.k. Wäderhällorna, varefter båtarna återvände till utgångspunkten. Banan, som var utsatt i triangel, hade en längd av cirka 10 engelska sjömil och tillryggalades av båtarna i följande ordning: 1:a Blixt 1 tim, 8 min 17 sek. 2:a Falken 1 tim 13 min och 8 sek. Sedan kom båtarna in i följande ordning, Vega, Gif Akt, Selma, Sjöfröken, Rinisch, Bravo, Dagmar, Ragnar, Nikolina, Venus och slutligen Jonsson på 1 tim 29 min och 30 sek. Det fem första båtarna fick pris. Första pris var en silverbägare, andra pris en tubkikare och tredje pris en båtkompass.

Middag intogs sedan uti det festligt och smakfullt dekorerade hotellet, som upplåtits av herrar Dickson och C:o ombud på platsen, Herr förvaltare B. Helleberg. Under middagen sändes lyckönskningstelegram till Svenska och Örnsköldsviks segelsällskap. Örnsköldsvik besvarade detta senare under kvällen. Skeppet Engelbrekt saluterade såväl vid ankomsten på morgonen som vid återfärden till staden. När återfärden begynnte avbrände skeppet fyrverkeri och elektriskt ljus. Ångaren Holmsund drog de återvändande båtarna i dubbel kolonn. Dagen till ära var alla i Sandvik liggande fartyg iklädda sin högtidsdräkt. När ångaren passerade övre Önabben uppsändes en raket, som besvarades med 4 kanonskott från det Skarinska varvet. Det kan man väl kalla segelfest.

1892 högtidlighölls 10-årsdagen på Stadshotellet den 11 juni. Detta år ägde prisseglingen rum söndagen den 7 augusti. I tidningen stod då att läsa: Svenska Segelsällskapets kappsegling ägde rum i söndags. Första pristagare inom de olika avdelningarna blev Blixen-Finekens ”Exelsior”, Döllings ”Violet”, Höglunds ”Capella” Hedmans ”Lorelä” samt Fechtings ”X”. Hellstrands ”Dockan” erhöll sällskapets pris, 500 kr, för i Sverige byggda båtar. Efter kontakt med Svenska Seglarförbundet har jag fått veta att vi troligen bildats som nionde klubb i Sverige. Som jämförelse kan nämnas att Wasa Segelsällskap bildades 4 år för Umeå Segelsällskap och då som 4:e sällskap i Finnland.

Talar vi idrottshistoria i Umeå är USS näst äldsta idrottsförening. Detta manifesterades för några år sedan då alla klubbar i Umeå var inbjudna av fritidskontoret för att celebrera de idrottare som tagit OS guld och i samband med detta invigdes en utställning över alla klubbar där vi alltså är representerade. Numera har USS i sitt tävlingsprogam en minnessegling. Med denna segling vill vi hedra minnet av de som en gång bildade USS. USS återuppstår 1963 och till detta återkommer jag med en ny artikel.

TEXT: Mats Karlsson