Ordningsregler 

Ordningsregler för Umeå Segelsällskap Hamnförening

1. Upplåtelse av båtplatser

  1. Upplåtande av plats på land eller bryggplats i hamnen sker endast till medlem i Umeå segelsällskap.
  2. Gästbåtar betalar hamnavgift enligt fastställd taxa

1 Avgifter

  1. Avgifter utgår enligt, vid var tid gällande, och av årsmötet eller i vissa fall av styrelsen, fastställd taxa.

2. Allmänna ordningsregler

2.1 Det åvilar båtägaren att väl vårda och aktsamt begagna båtklubbens anläggningar och utrustning samt ersätta skador som uppkommer genom eget vållande att:

iaktta god ordning på hamnområdet

vid all trafik inom hamnområdet (gäller både fordon och båt) iaktta varsamhet samt anpassa farten så att skada ej kan uppstå eller olägenheter vållas andra som uppehåller sig inom området. Högsta tillåtna hastighet för båt i hamnen är tre (3) knop samt 10 km/tim för motordrivna fordon

till Båtunionens BAS system (https://batunionen.se/) omedelbart anmäla varje ändring av adress och telefonnummer samt varje förändring av typ, längd och breddmått, utseende etc. på den båt som enligt avtal avses ligga på platsen

ha båten minst ansvarsförsäkrad

rätta sig efter övriga utfärdade föreskrifter och tillsägelser från styrelsen och bryggbasar

3 Det är inte tillåtet att:

hindra eller försvåra trafiken i hamnen eller på uppläggningsplatser

parkera inom hamnområdet utom på avsedda platser

inom hamnområdet tömma/lämna farligt avfall, exempel spillolja, glykol, drivmedel, blybatterier, färgrester, småbatterier, lysrör. Dessa skall lämnas till kommunens återvinningsstationer. Toalettavfall från hålltankar töms i klubbens sugstation vid service bryggan

medföra husdjur eller att röka i klubbstugan

överlåta eller låna ut nyckeltaggar till klubbstuga och öppning av bom

parkera på planen framför service kaj annat än för i och urlastning i max trettio (30) minuter

förtöja båt vid service kajen annat än vid toatömning, samt i- och urlastning

4 Betalningsregler

1. Betalning av medlemsavgift, bryggplats avgift samt vinterplatser skall ske senast den sista januari innevarande år. Utskick av faktura görs 2-4 veckor innan detta datum. I det fall du som medlem inte fått någon faktura är du skyldig att till kassör eller styrelsen snarast anmäla detta, dock senast den sista februari innevarande år

2. Medlem som inte betalt debiterade avgifter inom av styrelsen fastställt datum, kan uteslutas av styrelsen

5 Ansvarsskyldighet

Umeå segelsällskaps hamnförening (USSH) fritar sig från all ersättningsskyldighet för skada som kan drabba medlems båt och/eller tillhörigheter på grund av brand, stöld, kollision, väder, bristfällig -förtöjning, -båtvagn, -uppallning, -vagga mm eller annan orsak som USSH inte kan råda över. Detta gäller såväl vid sjösättning och upptagning som vid förvaring i sjön eller på land

6 Klubbstuga

Instruktioner vid hyra av USSH:s klubbstuga

Stugan uthyres till max 30 personer. Ytterdörren bör i möjligaste mån hållas stängd (för att undvika att obehöriga vistas i stugan, eller använder toaletterna). Under sommartid bemannas stugan av en hamnvärd där han/hon kommer att finnas i hamnen och på kontoret. Detta är en klubbstuga och därför kan det hända att någon medlem/ båtgäst vill använda toaletterna även om stugan är uthyrd.

Vad ingår

▪ Porslin glas och bestick samt köksutrustning.

▪ Tillgång till diskmaskin och diskmedel.

Städning

▪ Golven dammsugs och våttorkas, i såväl storstugan som toaletter. Toaletterna och tvättställen rengörs.

▪ Torka av alla bänkytor och spisen.

Disk och skräp

▪ Efter disk sorteras glas, porslin och övrig köksutrustning på avsedd plats i skåp och lådor.

▪ Bord och stolar torkas av och placeras som vid ankomst till stugan.

▪ Papperskorgarna töms såväl i storstuga, samt toaletterna.

▪ Allt skräp transporteras bort av hyresgästen.

Innan hyresgästen lämnar stugan görs en besiktning tillsamman med ansvarig uthyrare – varvid också depositionen returneras och ”tag” återlämnas.

7 Bryggplats

1. Fördelning av bryggplatser sker genom styrelsen

2. Ansökan om bryggplats, se hemsida (www.umss.se) eller i Båtunionens Administrativa System, BAS

3. Medlem äger rätt att uppehålla bryggplats utan att använda den under en tid av två (2) år. Därefter kan

styrelsen tilldela platsen till annan medlem om inte annat överenskommits

4. Tilldelad bryggplats får inte överlåtas eller utlånas.

5. Jollar och mindre roddbåtar skall förvaras på plats som anvisats av styrelsen

6. Styrelse och bryggbasar äger rätt att flytta felaktigt eller slarvigt förtöjd båt samt båt som förtöjs olovligt

7.1 Det åligger båtägaren att:

▪ ha båten regelrätt förtöjd

▪ tillse att förtöjningsändar och annat material är i fullgott skick samt att omedelbart byta ut förtöjningsgods som underkänts av styrelse eller bryggbas

▪ om styrelsen så påfordrar, flytta till annan bryggplats

▪ om båten sjunker eller blir liggande i marvatten, genast vidta åtgärder för att länsa eller ta upp båten

▪ genomföra egenkontroll av bryggplats och snarast till styrelse eller bryggbasar anmäla eventuella skador på bryggor, bommar eller övriga anordningar

vid byte av båt meddela detta via båtunionens BAS-system. Styrelsen avgör om den nya båten kan ligga på tidigare bryggplats, eller om annan bryggplats skall anvisas. Finns ej passande bryggplats måste medlemmen ställa sig i bryggplats kö för denna båtstorlek. Styrelsen förbehåller sig rätten att avvisa båtar som är för långa/breda eller har ett för stort tonnage

8 Uppläggningsplats för vinterförvaring

1. Båtägare som önskar vinterplats, anmäler sig från hemsidan eller via https://batunionen.se/
Styrelsen prioriterar och fördelar plats om kön överstiger antalet platser. Uppläggningsplatser disponeras under den tid som anges i vinterförvaring avtal (regler).

2. Båtar som inte sjösätts debiteras en sommaravgift på 1500 kr för första året + vinteravgift. Andra året 2*1500 kr sommaravgift + vinteravgift. Följande år adderas en sommaravgift till föregående års ackumulerade sommaravgifter + vinteravgift.
Vagnar utan båt debiteras en sommaravgift på 1000 kr samt en vinteravgift på 1000 kr.

Styrelsen äger rätt, om båtägare inte följer anvisningar, att på båtägarens bekostnad flytta båt som kvarligger på land över sommaren till annan plats inom hamnområdet

3. Styrelsen äger rätt att avvisa båt och övrigt material från hamnområdet, om medlem misskött sina förpliktelser mot båtklubben. Båtägaren ansvarar för att båt och övrigt material bortfraktas från hamnområdet. Båtägaren kontaktas av styrelsen enligt gängse regler innan beslut verkställs

4. Båt får endast läggas på plats som tilldelats av anläggningsansvarig

5. Det åligger båtägaren att ansvara för sjösättning och upptagning samt täckning av båten. Båten skall under vinterförvaring vara tydligt uppmärkt med ägarens namn, adress och telefonnummer

6. Det åligger båtägaren att hålla båtvagn, som medger en säker uppställning av båten. Vid undermålig båtvagn äger anläggningsansvarig rätt att beordra förstärkning av detsamma. Vagnarna får förvaras på området efter sjösättning, men det åligger båtägaren att omedelbart efter sjösättningen städa uppläggningsplatser samt att allt täckningsmaterial skall förvaras i vagnen så att den kan omplaceras. Underlåtenhet kan medföra att styrelsen beslutar om städning på båtägarens bekostnad samt att kvarlämnat täckningsmaterial bortforslas

7. Utöver uppläggningsperioden får uppställning av båtvagnar, vaggor, hopbuntat pallningsvirke endast ske på av anläggningsansvarig anvisad plats. Båtvagnar samt allt material skall vara tydligt uppmärkt med ägarens namn och telefonnummer.

9 Vakttjänst

1. I varje bryggplats ingår att man går minst två vaktnätter/år om inte styrelsen beslutar om annat (se vaktinstruktion)

2. Vakten sker enligt de instruktioner som styrelsen sätter upp

3. Medlem ansvarar själv för att anteckna sig för vakter i båtunionens BAS-system. Om detta inte är gjort före, av styrelsen beslutat datum, kan medlem påföras vaktnätter av styrelsen

4. Befrielse från vaktnatt, ansöka skriftligen hos styrelsen (vaktansvarig)

5. Den som uteblir från vaktnatt debiteras enligt av årsmötet beslutad avgift

10 Arbetsplikt

1. Alla medlemmar har ett ansvar att ställa upp på beslutade städ- eller arbetsdagar

11 Användning av el inom hamnområdet

1. Användning av el för elverktyg och batteriladdning kostnadsfritt. Förfarandet bygger på ett förtroende mellan hamnföreningen och elanvändaren.

2. Vid behov av större elanvändning finns möjlighet att få säsong inkoppling. Avgifter för säsong inkoppling, se Avgifter på hemsidan.

12 Ansökningar, (kan också ske via hemsidan) som skriftligen skall lämnas till styrelsen är;

1. Ansökan om medlemskap, båtunionens BAS-system ”BAS”

2. Begäran om utträde, mail

3. Ansökan om bryggplats, BAS

4. Ansökan om byte av bryggplats, BAS eller mail

5. Begäran om befrielse från att gå vakt, mail

6. Ansökan om vinterförvaring, BAS

7. Arrende-överlåtelse båthus, mail